opgemaakt met Haza-21 - 27 apr 2023


Sietze Elsinga - Mijn database
Startpagina
Deze pagina geeft toegang tot de met Haza-21 gegenereerde webpagina's van deze database.

  Dit is een publicatie van Sietze Elsinga


Genealogie

Algemeen

 Register van familienamen en patroniemen

Kwartierbladen

- Amsing -

 Berend Amsing (1880-1965)

- Booij -

 Liebigje Booij (1892-1958)

- Elsinga -

 Cijne Elsinga (1917-1998)
 Sietze Elsinga (1888-1965)

- Flapper -

 Jan Maurits Flapper (1912-1972)
 Johannes Yettes Flapper (1874-1942)

- Fokkelman -

 Johannes Hendrikus Fokkelman (1891-1969)
 Maria Alida Fokkelman (1916-1987)

- Hende, van den -

 Berendiena Geziena van den Hende (Dina) (1915-2000)
 Emanuel Rudolphus van den Hende (1881-1970)

- Schaper -

 Grietje Schaper (1881-1977)

- Voorvaart -

 Johanna Maria Voorvaart (1895-1976)

- Werf, van der -

 Cornelia Arjens van der Werf (1821-1880)

- Zijlstra -

 Talina Hindriks Zijlstra (1879-1973)

Kwartiertabellen

- Amsing -

 Berend Amsing (1880-1965)

- Booij -

 Liebigje Booij (1892-1958)

- Elsinga -

 Cijne Elsinga (1917-1998)
 Sietze Elsinga (1888-1965)

- Flapper -

 Jan Maurits Flapper (1912-1972)
 Johannes Yettes Flapper (1874-1942)

- Fokkelman -

 Johannes Hendrikus Fokkelman (1891-1969)
 Maria Alida Fokkelman (1916-1987)

- Hende, van den -

 Berendiena Geziena van den Hende (Dina) (1915-2000)
 Emanuel Rudolphus van den Hende (1881-1970)

- Schaper -

 Grietje Schaper (1881-1977)

- Voorvaart -

 Johanna Maria Voorvaart (1895-1976)

- Werf, van der -

 Cornelia Arjens van der Werf (1821-1880)

- Zijlstra -

 Talina Hindriks Zijlstra (1879-1973)

Nakomelingen

- zonder achternaam -

 Parenteel van Albert Fokkes - elz047 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Albert Pieters --- ovz. elz034 (Elzinga)
 Parenteel van Alle Minderts --- ovz. els029 (Elsinga)
 Parenteel van Allert Dirks --- ovz. els027 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Andries Durks --- ovz. els007 (Elzinga)
 Parenteel van Anne Hendriks --- ovz. 037 (Flapper - Vlapper)
 Parenteel van Anne Sybes --- ovz. els020 (Elsinga - Elzinga - Wielinga - Proce)
 Parenteel van Benedix Gerbens --- ovz. els036 (Elsinga - van der Velde - Koopmans - Kingma - Hoekstra)
 Parenteel van Christiaan Fransen - ovz. 038 (Elzinga)
 Parenteel van Claes Lammerts --- ovz. els038 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Cornelis Heres --- ovz. els046 (Elsinga - Elzinga - Rijpstra)
 Parenteel van Daniel Durks --- ovz. elz007 (Elzinga)
 Parenteel van Dirk --- ovz. 004B (Flapper - van der Meer - Swaga - Ydema)
 Parenteel van Dirk Pieters --- ovz. 044 (Flapper)
 Parenteel van Doede Jochums --- ovz. elz026 (Elzinga - Kooistra - Hiemstra)
 Parenteel van Douwes Sieses --- ovz. 020E (Hobma)
 Parenteel van Egbert Geerts --- ovz. els059 (Elderhuis - Ploeg)
 Parenteel van Eibert Harmens --- ovz. elz014 (Elzinga)
 Parenteel van Eise Uilkes --- ovz. 042 (Booi - Boom - Booij - Booy - Top)
 Parenteel van Else Jans --- ovz. 028 (Elsinga - Elzinga - Jansen)
 Parenteel van Focke --- ovz. 002B (Booij) (eigen voorouders)
 Parenteel van Fokele Paulus --- ovz. 013 (Obbema)
 Parenteel van Folkert Arents --- ovz. els001 (Elsinga - Weststellingwerf e.o.)
 Parenteel van Folkert Sijbes --- ovz. els053 (Elzinga)
 Parenteel van Freerk Fokkes --- ovz. els002 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Geert Geerts --- elz049 (Elzinga - Elsinga)
 Parenteel van Gerben Douwes - els008 (Elsinga - van der Wal)
 Parenteel van Gerben Pieters --- ovz. 013A (Obma, Wiersma)
 Parenteel van Gerrit Ballings --- ovz. els014 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Gerrit Jans --- ovz. elz028 (Elzinga - Elsinga)
 Parenteel van Gerrit Lijkles alleen mannelijk lijn 2 gen
 Parenteel van Gerrit Tjeerds --- ovz. elz038 (Elzinga)
 Parenteel van Harmen Abels --- ovz. 022 (Breuring)
 Parenteel van Hendrik --- ovz. 027 (Booij uit Vries)
 Parenteel van Hendrik Kleyses --- ovz. 027 (Booy)
 Parenteel van Hendrik Thyssens --- elz021 (Elzinga)
 Parenteel van Idserd Harmens --- ovz. els032 (Elsinga - Dijkstra)
 Parenteel van Ipe Willems --- ovz. (Yedema, Jelmersma, Meer van der)
 Parenteel van Jacob Annes --- ovz. 008 WJ (Schaper, Visser, Westra, de Jong)
 Parenteel van Jakob Bartles --- ovz. elz003 (Elzinga)
 Parenteel van Jan Arends --- ovz. elz048 (Elsinga - Elzinga - Elzenga)
 Parenteel van Jan Cornelis --- ovz. els102 (Elsinga)
 Parenteel van Jan Folkerts --- ovz. 9010 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Jan Geerts --- ovz. els019 (Elsinga)
 Parenteel van Jan Jans --- ovz. 008B (Schaper)
 Parenteel van Jan Nannes --- ovz. 012D (Bekema)
 Parenteel van Jan Obes --- ovz. 020E (Hobma)
 Parenteel van Jan Oedses --- ovz. els100 (Elsinga - Bruinsma)
 Parenteel van Jan Roelofs --- ovz. 041 (Elsinga)
 Parenteel van Jelle Hessels --- ovz. elz037 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Jelle Reiners --- ovz. els060 (Elzinga - Elsinga - Elsenga)
 Parenteel van Joeke Gerrits --- ovz. elz013 (Elzinga)
 Parenteel van Johannes Aukes --- ovz. els005 (Elsinga - Elsenga - van der Werf)
 Parenteel van Johannes Bootes (±1770-1810) --- ovz. els065 (Elsinga)
 Parenteel van Johannes Herres --- ovz. els030 (Elsinga)
 Parenteel van Jotje Annes --- ovz. 9008 (Kooiker - Koiker - Terpstra)
 Parenteel van Jouke Pieters --- els016 (Elsinga)
 Parenteel van Klaas Eltjes --- ovz. 039 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Klaas Lammerts --- ovz. els037 (Elsinga - Hof - de Vries)
 Parenteel van Kornelis Jochems --- ovz. elz027
 Parenteel van Laurens --- ovz. els066 (Elsinga)
 Parenteel van Lucas Jans --- ovz. els040 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Lykle Annes --- ovz. els057
 Parenteel van Marten Fransen --- ovz. elz010 (Elzinga)
 Parenteel van Marten Jacobs --- ovz. els041 (Elsinga - Elzinga - Hoekstra - Vos)
 Parenteel van Marten Willems --- ovz. 032 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Melle Jans --- ovz. els101 (Elzinga - Westdongeradeel)
 Parenteel van Metske Sapes --- ovz. els051 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Minne Alberts --- ovz. elz001 (Elzinga - Elsinga)
 Parenteel van Nikolaus Claassen --- ovz. 001B (Abeling - Fokkelman)
 Parenteel van Obe Sioerts --- ovz. els015 (Elsinga - Elzinga - Dijkstra)
 Parenteel van Ocke Reins --- ovz. 048B (Miedema)
 Parenteel van Oeble Herres --- ovz. 012D (Bekema)
 Parenteel van Oene Jelles --- ovz. els042 (Elsinga)
 Parenteel van Petrus Jacobs - els026 (Elsinga)
 Parenteel van Philippes Dirks --- ovz. elz008 (Elzinga)
 Parenteel van Pier Watses --- ovz. els004 (Elsinga - Elzinga - Hiddama - Hidma)
 Parenteel van Pieter Arjens - ovz. elz045 (Elsinga - Elzinga - Elzing - Bleeksma)
 Parenteel van Pieter Siebes --- ovz. 901 (Huitema - Ydema)
 Parenteel van Pieter Yetes --- ovz. els045 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Pijtter Pieckes --- ovz. 024B (Nijland - Piekema - Zijlstra)
 Parenteel van Reddemer Tewes --- ovz. 9004 (Amsing)
 Parenteel van Rienk Jacobs --- ovz. els056 (Elsinga - Loyenga)
 Parenteel van Rients Simons --- ovz. els054 (Elsinga)
 Parenteel van Rintje Gosses --- ovz. els044
 Parenteel van Roelof Arends --- ovz. els049 (Elsinga, Elzinga)
 Parenteel van Ruurd Tietes --- ovz. 012D RT (Bekema)
 Parenteel van Rykle Baukes --- ovz. els062 (Elzinga - Elsenga)
 Parenteel van Sape Abes --- ovz. elz030 (Elzinga - Elsinga - Hoornsma)
 Parenteel van Schelte Ottes --- ovz. els043 (Elsinga)
 Parenteel van Sijbe Jans --- ovz. els050 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Sijbren Fongers --- ovz. els012 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Sjoerd Hotzes --- ovz. els024 (Elsinga)
 Parenteel van Sybren Clasen --- ovz. els064 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Teekle Hommes --- ovz. 020B (Hobma)
 Parenteel van Teunis Lammerts --- ovz. elz032 (Elzinga)
 Parenteel van Thomas Melles - ovz. els063 (Elsinga - Elgersma - Huisinga - Tipma)
 Parenteel van Tiete Jans --- ovz. 013 (Obma)
 Parenteel van Tjerk Jacobs --- ovz. els013 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Wate Harmens --- ovz. els017 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Wijbe Klases --- ovz. 029 (Elsinga en Steegstra)
 Parenteel van Wijbren Hessels --- ovz. elz036 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Wijpke Freerks --- ovz. 019 (Elsinga)
 Parenteel van Willem Baukes --- ovz. elz005 (Elzinga - Terpstra)
 Parenteel van Wubbe Jabben --- ovz. 9012 (Elsinga, Elzinga - Blijham, Groningen)
 Parenteel van Wybe Annes - ovz. els048 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Yve Alberts ovz. elz031 (Elsinga - Rijpstra - Scheepstra)

- Abeling -

 Parenteel van Bernardus Abeling --- ovz. 001D BA
 Parenteel van Hermann Heinrich Abeling --- ovz. 001D HHA

- Amsing -

 Parenteel van Harm Amsing --- ovz. 9005

- Bijlholt -

 Parenteel van Harm Bijlholt - ovz. 026D

- Boerum, van -

 Parenteel van Jan Ennes van Boerum --- ovz. 030 (Boerum - Elzinga - Elsinga)

- Booij -

 Parenteel van Dirk Jacobsz. Booij --- ovz. 027 (Booij - Noord-Holland)
 Parenteel van Jacob Ariensz. Booij --- ovz. 027 (Booij - Noord-Holland)
 Parenteel van Jan Booij --- ovz. 027 (Booij, Noord-Holland)
 Parenteel van Petrus Jacobus Booij --- ovz. 027
 Parenteel van Remmelt Jans Booij --- ovz. 027
 Parenteel van Remmelt Klaassen Booij --- ovz. 027

- Booy -

 Parenteel van Andries Lammerts Booy --- ovz. 027 (Booy - Booi)
 Parenteel van Cornelis Jacobs Booy --- ovz. 027 (Booy - Booij)

- Botter -

 De nakomelingen van Willem Jans Botter in mannelijke lijn (waaruit de familienamen Botter, Kroes en Profijt)

- Breuring -

 Parenteel van Jan Hindriks Breuring --- ovz. 021B

- Bröring -

 Parenteel van Heinrich Bröring ---------------------- ovz. 9006 (Bröring, Breuring)

- Bült -

 Parenteel van Hermannus Bült --- ovz. 9014 (Bult - Buldt)

- Elsing -

 Parenteel van Jacob Elsing --- ovz. 034 (Elsing, Elsinge, Elsinga)

- Elsinga -

 Parenteel van Harnd Leenderts Elsinga --- ovz. els018 (Elsinga)
 Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga --- ovz. els021 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Hendrik Lucas Elsinga --- ovz. elz020 (Elsinga - Elzinga - met Mata Hari)
 Parenteel van Jan Arents Elsinga --- ovz. 035 (Elsinga)
 Parenteel van Jan Philippus Elsinga --- ovz. els067
 Parenteel van Pieter Piers Elsinga - ovz. els068

- Elsma -

 Parenteel van Jan Uilkes Elsma --- ovz. 9009 (Elsma - Elsinga)

- Elzenga -

 Parenteel van Evert Johannis Elzenga ---------- ovz. 9013 (Elsinga - Elzenga)

- Elzinga -

 Parenteel van Albert Lubberts Elzinga --- ovz. elz050
 Parenteel van Arjen Pieters Elzinga --- ovz. elz002
 Parenteel van Bouwe Ynzes Elzinga --- ovz. elz006 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Dirk Johannes Elzinga --- ovz. 9015
 Parenteel van Evert Eizes Elzinga ---------------- ovz. 031 (Elzinga)
 Parenteel van Jan Eltjes Elzinga - ovz. 040
 Parenteel van Jimke Roelofs Elzinga --- ovz. elz022
 Parenteel van Johannes Pieters Elzinga --- ovz. 033
 Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga --- ovz. els023 (Elzinga)
 Parenteel van Sjoerd Folkerts Elzinga --- ovz. els011 (Elsinga - Elzinga)
 Parenteel van Willem Willems Elzinga --- ovz. elz042 (Elzinga - Elsinga)

- Fockelman -

 Parenteel van Fridericus Fokkelman --- ovz. 005B

- Geerdes -

 Parenteel van Johan Gerard Geerdes --- ovz. 006B JGG

- Gerdes -

 Parenteel van Gerhard Heinrich Gerdes --- ovz. 006B GHEIN
 Parenteel van Gerhard Hermann Gerdes --- ovz 006B GHER
 Parenteel van Hermann Gerdes --- ovz. 006 B HG (Gerdes - Geerdes)
 Parenteel van Johan Hermann Gerdes --- ovz. 006B JHG
 Parenteel van Joseph Gerdes --- ovz. 006B JG

- Hende, van den -

 Parenteel van Simoen van den Hende --- ovz. 007B

- Kerkhof -

 Parenteel van Geert Durks Kerkhof --- ovz. elz011 (Elzinga - Kerkhof)

- N.N. -

 Parenteel van Metske N.N. - ovz. els020a

- Poker -

 Parenteel van Anna Margarita Poker --- ovz. 014 AM (Poker)
 Parenteel van Harm Jans Poker --- ovz. 014 HJ
 Parenteel van Harmannus Wilkens Poker --- ovz. 014HW
 Parenteel van Hindrik Berents Poker --- ovz. 014A (Poker)
 Parenteel van Johann Heinrich Poker --- ovz. 014 JH
 Parenteel van Johannes Poker --- ovz. 014 JP
 Parenteel van Koert Poker --- ovz. 014 KP

- Schaper -

 Parenteel van Barend Jansz Schaper --- ovz. 008 F
 Parenteel van Bernard Heinrich Schaper --- ovz. 008 BH

- Schikan -

 Parenteel van Pieter Jakobs Schikan --- ovz. 015D

- Smid -

 Parenteel van Harm Christiaans Smid --- ovz. 9007 (Ge(e)rdes, van den Hende, Grol)

- Süttmann -

 Parenteel van Johann Bernd Süttmann (Hanken) --- ovz. 9011 (Sutman - Hanken)

- Tuuk, van der -

 Parenteel van Janna van der Tuuk --- ovz. 016 (Tuuk - Zijlstra - van der Veen)

- Voorvaart -

 Parenteel van Johannes Voorvaart --- ovz. 009B

- Zijlstra -

 Parenteel van Derk Zijlstra --- ovz. 010B