Kwartierblad van Johannes Yettes Flapper (1874-1942)


Yette Jacobs Flapper (1777-1835)

Intje Pieters Miedema (1776-1832)

Lolle Hessels van der Meer (1784-1828)

Ytje Johannes Symonsma (1785-1872)

Gorrit Douwes Obbema (1773-1824)

Dieuwke Maurens Rolma (1781-1845)

Hessel Oepkes Heyma (1777-1831)

Jantje Jans Bijlsma (±1788-1838)
tr. 12 mei 1799 te Bolsward
 
tr. 28 apr 1811 te Workum tr. 28 jan 1816 te Bolsward tr. 12 aug 1815 te Makkum
4   Johannes Yettes Flapper (1806-1884) 5   Taetske Lolles van der Meer (1812-1880) 6   Maurens Gorrits Obbema (1820-1904) 7   Rigtje Hessels Heyma (1818-1915)
tr. 2 mei 1835 te Wonseradeel
 
tr. 9 mei 1846 te Wonseradeel
2   Yette Johannes Flapper (1838-1914) 3   Jantje Maurens Obbema (1850-1935)
tr. 9 nov 1873 te Bolsward
 
1   Johannes Yettes Flapper (1874-1942)
 
Sietze Elsinga - Mijn database - opgemaakt met Haza-21 - 22 aug 2021