Generatie VI
In deze generatie zijn 69 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 279 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (69x), Westhem (22x), Hemelumer Oldeferd (21x), Bolsward (20x), Gaasterland (14x), Wonseradeel (13x), Sloten - Frl. (9x), Tjerkwerd (8x), Wymbritseradeel (8x), Wijckel (7x), Balk (7x), Lutkewierum (6x), Irnsum (6x), Sneek (6x), Nijega - Hem. Old. (5x), Greonterp (4x), Amsterdam (4x), Koudum (4x), Molkwerum (4x), Woudsend (4x), Bakhuizen (3x), Snikzwaag (3x), Tjerkgaast (3x), Mirns en Bakhuizen (3x), Burgwerd (3x), Ruigahuizen (3x), Abbega (3x), Hemelum (2x), It Heidenskip (2x), Joure (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Hennaarderadeel (2x), Blauwhuis, 't Heidenskip, Sint Nicolaasga, Makkum, Harlingen, Hieslum, Oldeklooster - Frl. en Harich.

 


VI - A.
Teetske Rintjes Ketelaar
zonder beroep

Geboren 3 aug 1790 te Sandfirden.
Overleden 2 nov 1875 te Westhem.

dochter van V-A. Tjitske Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
22 mei 1811
te Wymbritseradeel
 
Jetze Sytzes Dijkstra

schipper

 
Geboren 30 okt 1773 te Wommels.
Overleden 30 nov 1858 te Westhem.
 
zoon van Sytze Jetzes en Teuntje Willems
 Kinderen:
 1. Sytze Jetzes Dijkstra (1812-1875) (zie VII-A)
 2. Tjitske Jetses Dijkstra (1814-?)
 3. Rintje Jetzes Dijkstra (1816-?) (zie VII-B)
 4. Johannes Jetzes Dijkstra (1818-<1879) (zie VII-C)
 5. Teunis Jetzes Dijkstra (1821-?)
 6. Antje Jetzes Dijkstra (1824-?)

VI - B.
Ypke Rintjes Ketelaar
koemelker

Geboren 29 sep 1796 te Sandfirden.
Overleden 13 feb 1870 te Workum.

zoon van V-A. Tjitske Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
11 mei 1821
te Wymbritseradeel
 
Jantje Johannes Symonsma

zonder beroep

 
Gedoopt 12 mei 1794 te Workum.
Overleden 1871.
 
dochter van Johannes Simons Simonsma en Teatske Pieters Andriesma
 Kind:

     Rintje Ypkes Ketelaar (±1823-?) (zie VII-D)
 


VI - C.
Lieuwe Rintjes Ketelaar
mr. timmerman

Geboren 13 okt 1799 te Sandfirden.
Overleden 13 dec 1863 te Workum.

zoon van V-A. Tjitske Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
4 mrt 1821
te Workum
 
Dorothea Gerbens van der Werf

logementhouder

 
Geboren 3 mei 1803 te Workum.
Overleden 30 dec 1878 te Joure.
 
dochter van Gerben Douwes van der Werf en Dieuwke Eelkes de Jong
 Kinderen:
 1. Rintje Lieuwes Ketelaar (1822-?) (zie VII-E)
 2. Gerben Lieuwes Ketelaar (1822-1849)
 3. Dominicus Lieuwes Ketelaar (±1837-<1922) (zie VII-F)
 4. Lieuwe Lieuwes Ketelaar (1839-1916) (zie VII-G)

VI - D.
Reino Johannes van der Meulen

Gedoopt 29 mrt 1801 te Workum.
Overleden < 28 mei 1853.

dochter van V-B. Johannes Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
19 nov 1820
te Workum
 
Lieuwe Klazes Hoekstra

winkelier

 

 
zoon van Klaas Jacobs Hoekstra en Jeltje Lieuwes
 Kinderen:
 1. Lolkje Lieuwes Hoekstra
 2. Teatske Lieuwes Hoekstra (1828-<1881)
 3. Jeltje Lieuwes Hoekstra (±1831-?) (zie VII-H)
 4. Klaas Lieuwes Hoekstra (1825-1906)

VI - E.
Tjitske Johannes van der Meulen
boerin

Geboren 22 jan 1812 te Workum.
Overleden 12 mei 1838 te Burgwerd.

dochter van V-B. Johannes Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
13 apr 1834
te Workum
  Foto.
Sijmon Yettes Flapper

boer

 
Geboren 14 dec 1808 te Burgwerd.
Overleden 25 jan 1848 te Burgwerd.
 
zoon van Yette Jacobs Flapper en Intje Pieters Miedema
 Kinderen:
 1. Yette Symens Flapper (1835-1901) (zie VII-I)
 2. Taetske Symons Flapper (1836-1836)
 3. Johannes Symons Flapper (1838-1860)

VI - F.
Luitje Sybrens Dooper

Geboren 21 mei 1839 te Balk.
Overleden 18 mei 1924 te Harich.

zoon van V-E. Baukje Johannes Marijnen

 


huwelijk
6 mei 1862
te Stavoren
 
Albertje Everts de Vries

 

 
dochter van Evert Berends de Vries en Janke Durks van der Pol
 Kinderen:
 1. Baukjen Dooper (1864-1933) (zie VII-J)
 2. Johannes Dooper (1874-1955) (zie VII-K)
 3. Berend Dooper (1879-1918)

VI - G.
Holkjen Siebrens Dooper

Geboren 21 dec 1836 te Balk.
Overleden 1 mei 1914 te Sint Nicolaasga.

dochter van V-E. Baukje Johannes Marijnen

 


huwelijk
19 mei 1860
te Gaasterland
  Foto.
Meindert Kornelis Witteveen

van boerenbedrijf

 
Geboren 19 aug 1817 te Snikzwaag.
Overleden 4 jun 1867 te Tjerkgaast.
 
zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen en Corneliske Lodewijks Zwart

huwelijk
13 nov 1875
te Doniawerstal
  Foto.
Jan Annes de Boer

veehouder

 
Geboren 19 apr 1836 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 18 apr 1894 te Tjerkgaast.
 
zoon van Anne Gerrits de Boer en Jetske Pieters Bleeker
 Kinderen:
 1. Baukjen Witteveen (1862-1878)
 2. Cornelis Witteveen (1863-1941) (zie VII-L)
 3. Korneliske Meinderts Witteveen (1864-1930) (zie VII-M)
 4. Hielkje Witteveen (1866-1909)
   
 5. Jetske de Boer (1876-1965)
 6. Meindert de Boer (1878-1944) (zie VII-N)

VI - H.
Gerben Sjieuwkes Pietersma
boer

Geboren 16 mrt 1815 te Greonterp.
Overleden 1 apr 1864 te Tjerkwerd.

zoon van V-F. Hinke Tiettes Tromp

 


huwelijk
28 apr 1838
te Witmarsum
 
Akke Lolles van der Meulen

boerin

 
Geboren 8 mei 1819 te Dedgum.
Overleden 24 jan 1859 te Tjerkwerd.
 
dochter van Lolle Jans van der Meulen en Itske Meyes Hobbema

huwelijk
27 sep 1860
te Wonseradeel
 
Siebrig Cathrinus de Boer

boerin

 
Geboren 12 mei 1831 te Westhem.
Overleden 12 feb 1900 te Bolsward.
 
dochter van Catharinus Siebrens de Boer en Aukje Hessels Wesselius
 Kinderen:
 1. Jitske Gerbens Pietersma (1842-1917) (zie VII-O)
 2. Hinke Gerbens Pietersma (1843-1906) (zie VII-P)
 3. Sjieuwke Gerbens Pietersma (1845-1871) (zie VII-Q)
 4. Lolle Gerbens Pietersma (1846-1848)
 5. Antje Gerbens Pietersma (1849-1906) (zie VII-R)
 6. Lolle Gerbens Pietersma (1851-1900)
 7. Dutje Gerbens Pietersma (1853-1925) (zie VII-S)
 8. Ytje Gerbens Pietersma (1854-1874)
 9. Trijntje Gerbens Pietersma (1859-1919) (zie VII-T)
   
 10. Bauke Gerbens Pietersma (1861-?)
 11. Catrinus Gerbens Pietersma (1862-?)

VI - I.
Trijntje Ruurds Huitema

Geboren 30 apr 1838 te Dedgum.
Overleden 20 mrt 1928 te Workum.

dochter van V-H. Riemke Tietes Tromp
en V-Z. Ruurd Riemers Huitema

 


huwelijk
18 nov 1870
te Hemelumer Oldeferd
  zie VI - AW.
Marten Tjeerds Bekema

boerenknecht

 
Geboren 5 mei 1838 te Oudega - Hem. Old..
Overleden 10 mei 1914 te Workum.

zoon van V-BF. Tjeerd Martens Bekema

 Kinderen:
 1. Theodorus Martens Bekema (1872-1953)
 2. Riemke Martens Bekema (1873-1944) (zie VII-U)
 3. Ruurd Martens Bekema (1874-1875)
 4. Ruurd Martens Bekema (1875-1964)
 5. Grietje Bekema (1877-1940) (zie VII-V)
 6. Johannes Martens Bekema (1878-1880)

VI - J.
Jan Lolles van der Meulen

Geboren 4 jun 1834 te Dedgum.

zoon van V-I. Doetje Tiettes Tromp

 


huwelijk
7 mei 1859
te Wonseradeel
 
Tietje Jans Miedema

 
Geboren 15 apr 1836 te Tjerkwerd.
Overleden 4 jun 1919 te Sneek.
 
dochter van Johannes Reins Miedema en Janneke Jans Bruinsma
 Kinderen:
 1. Janneke van der Meulen (1860-?)
 2. Lolle van der Meulen (1862-?)
 3. Doetje van der Meulen (1863-?)
 4. Jan van der Meulen (1863-?)
 5. Dutje van der Meulen (1866-?)
 6. Liskje van der Meulen (1866-?)
 7. Liskje van der Meulen (1870-?)
 8. Theodorus van der Meulen (1872-?)
 9. Oeke van der Meulen (1875-?)
 10. Maria van der Meulen (1879-?)

VI - K.
Attje Hepkes van der Zee
dienstmeid

Geboren 10 aug 1852 te Westhem.
Overleden 15 jan 1924 te Roosendaal.

dochter van V-J. Hinke Tietes Tromp

 


huwelijk
17 mei 1879
te Wymbritseradeel
  Foto.
Jelte Jans Teernstra

arbeider

 
Geboren 16 apr 1849 te Westhem.
Overleden 14 sep 1936 te Amsterdam.
 
zoon van Jan Johannes Teerenstra en Trijntje Romkes Hoeksma
 Kinderen:
 1. Jan Teerenstra (1880-1904)
 2. Hinke Teerenstra (Henrica) (1883-1914)
 3. Trijntje Teerenstra (1886-1894)
 4. Julius Teernstra (1888-1972)
 5. Helena Veronica Teernstra (1888-1936)
 6. Agatha Teernstra (1893-1960)
 7. Catharinus Sybrandis Teernstra (1895-1895)

VI - L.
Tjitte Hepkes van der Zee

Geboren 9 aug 1859 te Greonterp.
Overleden 14 mrt 1901 te Westhem.

zoon van V-J. Hinke Tietes Tromp

 


huwelijk
9 mei 1885
te Wymbritseradeel
 
Jantje Hobma

zonder beroep

 
Geboren 12 apr 1863 te Westhem.
Overleden 14 jan 1904 te Westhem.
 
dochter van Folkert Jans Hobma en Grietje Jans Monkelbaan
 Kind:

     Grietje van der Zee (1892-1929)
 


VI - M.
Geertje Foekes de Wolf

dochter van V-N. Foeke Tjittes de Wolf

 


huwelijk
15 mei 1864
te Hindeloopen
  Foto.
Johannes Lykles de Lange

 

Overleden 9 dec 1918 te Bakhuizen.
 
zoon van Lykele Johannes de Lange en Pietje Heins Postma
 Kinderen:
 1. Pietje de Lange (1865-1946) (zie VII-W)
 2. Anna de Lange (1866-1938)
 3. Marijke de Lange (1868-1946)
 4. Lykle de Lange (1869-1930) (zie VII-X)
 5. Foeke de Lange (1871-1945)
 6. Tjitte de Lange (1875-1890)
 7. Joeke de Lange (1878-1963) (zie VII-Y)

VI - N.
Grietje van der Pal

Geboren 29 nov 1838 te Dedgum.
Overleden 20 okt 1916 te Workum.

dochter van V-O. Bauke Olferts van der Pal

 


huwelijk
7 mei 1871
te Workum
 
Lodewijk Sjoerds Zijlstra

schippersknecht

 
Geboren 10 nov 1829 te Workum.
Overleden 9 mei 1882 te Workum.
 
zoon van Sjoerd Klazes Zijlstra en Hibbeltje Lolkes Bijlsma
 Kind:

     Bauke Lodewijks Zijlstra (1874-1906)
 


VI - O.
Eelke de Jong

Geboren ±1870 te Nijhuizum.

zoon van V-P. Eelke Tjittes de Jong
en VII-H. Jeltje Lieuwes Hoekstra

 


huwelijk
5 mei 1895
te Bolsward
 
Margaretha Boersma

 
Geboren ±1871 te Bolsward.
 
dochter van Eelke Boersma en Marijke Tekelema
 Kinderen:
 1. Maria Juliana de Jong (1896-1976) (zie VII-Z)
 2. Juliana Theodora de Jong (1897-1973) (zie VII-AA)

VI - P.
Reinskjen de Jong

Geboren 29 sep 1853.
Overleden <1914.

dochter van V-P. Eelke Tjittes de Jong
en VII-H. Jeltje Lieuwes Hoekstra

 


huwelijk
12 nov 1876
te Workum
 
Gerben Siemens Symonsma

 
Geboren 28 mrt 1852 te Tjerkwerd.
Overleden 30 mei 1896 te Workum.
 
zoon van Symen Andries Symonsma en Otje Gerbens Andela
 Kinderen:
 1. Rooske Symonsma
 2. Eelke Symonsma
 3. Jule Symonsma
 4. Alida Symonsma (±1880-?)
 5. Siemen Symonsma (±1884-±1985)
 6. Tjitte Gerben Symonsma (1886-?) (zie VII-AB)
 7. Tjitske Symonsma (1890-1967) (zie VII-AC)
 8. Lieuwe Symonsma (1893-1932) (zie VII-AD)

VI - Q.
Eelke de Jong

Geboren 25 sep 1860 te Heeg.
Overleden 20 dec 1933 te Sneek.

zoon van V-Q. Bauke Tjittes de Jong

 


huwelijk
7 mei 1892
te Wymbritseradeel
  Foto.
Jetske Teernstra

 
Geboren 8 sep 1860 te Tirns.
Overleden 4 mrt 1941 te Bolsward.
 
dochter van Douwe Feddes Teernstra en Reinske Annes de Boer
 Kinderen:
 1. Reinskje de Jong (1893-?)
 2. Sjoukje de Jong (Susanna) (1894-1972)
 3. Anna de Jong (1895-1971) (zie VII-AE)
 4. Jeltje de Jong (1897-1980)
 5. Ferdinand Jong (1901-1981)

VI - R.
Dieuwke Eelkes de Jong

dochter van V-R. Eelko Hommes de Jong

 


huwelijk
11 dec 1836
te Hemelumer Oldeferd
 
Auke Sytzes van der Werf

werkman

 

 
zoon van Sytze Davids van der Werf en Sybrig Aukes van der Wey
 Kind:

     Sybrigje Aukes van der Werf (1845-1868)
 


VI - S.
Homme Eelkes de Jong

zoon van V-R. Eelko Hommes de Jong

 


huwelijk
13 mei 1846
te Workum
 
Marijke Jans Bijvoets

zonder beroep

 
Geboren 25 dec 1818 te Westhem.
Overleden 11 mei 1869 te Westhem.
 
dochter van Jan Adriaans Bijvoets en Antje Durks Kortrijk
 Kinderen:
 1. Eelke de Jong (1849-?) (zie VII-AF)
 2. Anna de Jong (1851-?)
 3. Jan de Jong (1852-?)
 4. Beitske de Jong (1855-?)
 5. Lijsbeth de Jong (1859-?)
 6. Tjitte de Jong (1863-?)

VI - T.
Mayke Folkerts Wagenaar

dochter van V-S. Grietje Hommes de Jong

 


huwelijk
12 apr 1837
te Workum
 
Jan Tjittes Landman

landbouwer

 
Geboren 30 apr 1809 te Wouden.
 
zoon van Tjitte Foekes Landman en Afke Johannes de Winter
 Kind:

     Tjitte Jans Landman (zie VII-AG)
 


VI - U.
Akke Alberts Hooijenga

dochter van V-U. Andrieske Hommes de Jong

 


huwelijk
30 sep 1848
te Wonseradeel
 
Wiebe Deddes Kooiker

werkman

 
Geboren 26 jan 1823 te Gaasterland.
Overleden 7 nov 1904 te Gaasterland.
 
zoon van Dedde Annes Kooiker en Jantje Harmens Asma
 Kinderen:
 1. Albertje Kooiker (zie VII-AH)
 2. Jantje Kooiker (1850-1919) (zie VII-AI)

VI - V.
Akke Ruurds de Jong

Geboren 14 mrt 1828 te Workum.

dochter van V-V. Ruurd Hommes de Jong

 


huwelijk
25 apr 1850
te Hemelumer Oldeferd
 
Folkert Wierds Zijlstra

 
Geboren ±1827 te Idskenhuizen.
 
zoon van Wierd Lykles Zijlstra en Sijke Folkerts Jellesma
 Kinderen:
 1. Pietertje Folkerts Zijlstra (1852-1905) (zie VII-AJ)
 2. Yfke Zijlstra (?-<1955) (zie VII-AK)
 3. Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia) (1853-1937) (zie VII-AL)

VI - W.
IJfke Ruurds de Jong
zonder beroep

Geboren 1 jan 1833 te Tjerkwerd.
Overleden 22 jul 1915 te Rauwerderhem.

dochter van V-V. Ruurd Hommes de Jong

 


huwelijk
6 mei 1860
te Haskerland
  Foto.
Hotze Hilles Elzinga

huisschilder

 
Geboren 16 jan 1832 te Irnsum.
Overleden 15 sep 1905 te Irnsum.
 
zoon van Hille Hotzes Elsinga en Jetske Hendriks Spoelstra
 Kinderen:
 1. Hille Hotzes Elzinga (1861-1963) (zie VII-AM)
 2. Hendrik Hotzes Elzinga (1863-1929) (zie VII-AN)
 3. Pietje Elzinga (1867-1952)
 4. Sijbrandus Hotzes Elzinga (1872-1928) (zie VII-AO)
 5. Jetske Elzinga (Henriette) (1875-1949) (zie VII-AP)
 6. Ruurd Hotzes Elzinga (1876-1969) (zie VII-AQ)

VI - X.
Rinske Pieters de Jong

dochter van V-W. Pieter Hommes de Jong

 


huwelijk
15 mei 1846
te Wonseradeel
  Foto.
Jan Yettes Flapper

kastelein

 
Geboren 11 jun 1817 te Westhem.
Overleden 17 mei 1852 te Bolsward.
 
zoon van Yette Douwes Flapper en Antje Jans Ypma
 Kinderen:
 1. Yette Flapper (1847-?)
 2. Petrus Flapper (1849-1905) (zie VII-AR)
 3. Antje Flapper (1850-?)

VI - Y.
Homme Pieters de Jong
schipper

Geboren 26 sep 1824 te Workum.
Overleden 9 sep 1898.

zoon van V-W. Pieter Hommes de Jong

 


huwelijk
18 mei 1850
te Wonseradeel
 
Agnietje Pieters Polstra

 
Geboren 12 apr 1824 te Dronrijp.
Overleden 12 dec 1914 te Bolsward.
 
dochter van Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema
 Kinderen:
 1. Pieter Hommes de Jong (1851-?) (zie VII-AS)
 2. Antje Hommes de Jong (1853-?)
 3. Jan Hommes de Jong (1855-?)
 4. Jan Hommes de Jong (1858-1950) (zie VII-AT)
 5. Ruurd Hommes de Jong (1861-?)
 6. Sjoerd Hommes de Jong (1863-1955) (zie VII-AU)
 7. Eelke Hommes de Jong (1866-?)

VI - Z.
Marijke Meinderts van der Ark

Geboren 28 dec 1838 te Dedgum.
Overleden 9 jun 1864 te Blauwhuis.

dochter van V-Y. Janke Riemers Huitema

 


huwelijk
24 mei 1862
te Wymbritseradeel
 
Sjoerd Jans Hobma

schipper

 
Geboren 17 mrt 1835 te Idzega.
Overleden 11 jul 1919 te Westhem.
 
zoon van Jan Meyes Hobma en Agnietje Folkerts Graafsma
 Kind:

     Jan Hobma (1864-1928) (zie VII-AV)
 


VI - AA.
Sieger Ykes Falkena

Geboren ±1840 te Mirns en Bakhuizen.

zoon van V-AA. Aaltje Jacobs Coldewaayer

 


huwelijk
11 mei 1871
te Gaasterland
 
Stijntje Durks Kampen

 
Geboren ±1851 te Mirns en Bakhuizen.
 
dochter van Durk Jacobs Kampen en Kornelia Martens Quak
 Kind:

     Ike Falkena (1874-1903)
 


VI - AB.
Rein Molenaar

Geboren ±1835 te Sloten - Frl..
Overleden 12 okt 1884 te Hemelum.

zoon van V-AB. Stientje Jacobs Coldewaayer

 


huwelijk
10 sep 1875
te Hemelumer Oldeferd
 
Gettje Reins Bouma

 
Geboren 2 jan 1844 te Mirns en Bakhuizen.
 
dochter van Rein Hessels Bouma en Uilkjen Jozefs Zalmstra
 Kinderen:
 1. Stijntje Molenaar (1877-1936) (zie VII-AW)
 2. Rein Molenaar (1878-1959) (zie VII-AX)

VI - AC.
Arnoldus Lolles Hylkema

Geboren 29 apr 1820 te Warns.
Overleden 1 jul 1864 te Gaasterland.

zoon van V-AH. Lolle Rimmers Hylkema

 


huwelijk
8 mei 1859
te Gaasterland
  zie V - BT.
Aaltje Johannes van der Werf

 
Geboren 7 mrt 1826 te Mirns en Bakhuizen.
Overleden 13 nov 1911 te Gaasterland.

dochter van IV-AR. Corneliske Tjeerds Bekema

 Kind:

     Arnoldina Hylkema (1864-?)
 


VI - AD.
Rimmer Lolles Hylkema
zonder beroep

Geboren 6 dec 1827 te Warns.
Overleden 15 jul 1911 te Mirns en Bakhuizen.

zoon van V-AH. Lolle Rimmers Hylkema

 


huwelijk
23 nov 1853
te Gaasterland
 
Trijntje Jans Vogelzang

 

 
dochter van Jan Harmens Vogelzang en Geeske Johannes Konst
 Kind:

     Rintje Hylkema (zie VII-AY)
 


VI - AE.
Trijntje Pieters Hylkema

Geboren 25 jun 1825 te Hemelumer Oldeferd.
Overleden 2 nov 1862 te Mirns.

dochter van V-AJ. Pieter Rimmers Hylkema

 
 
Berend Arends Sikkes

 
Geboren 1792.
Overleden 19 jun 1858 te Gaasterland.
 Kinderen:
 1. Arend Berends Sikkes (1853-?)
 2. doodgeboren zoon Sikkes (1856-?)

VI - AF.
Rimmer Pieters Hylkema

Geboren 5 nov 1829 te Hemelumer Oldeferd.

zoon van V-AJ. Pieter Rimmers Hylkema

 


huwelijk
4 mei 1861
te Hemelumer Oldeferd
 
Geeske Berends van der Hoff

 
Geboren 21 mrt 1830 te Hemelumer Oldeferd.
Overleden 1902 te U.S.A..
 
dochter van Berend Jacobs van der Hoff en Piertje Meines van der Sluis
 Kinderen:
 1. Piertje Rimmers Hylkema (1863-?)
 2. Pieter Rimmers Hylkema (1864-?)
 3. Berend Hylkema (1866-?)
 4. Berend Hylkema (1868-?)
 5. Durk Rimmers Hylkema (1871-?)

VI - AG.
Riemke Pieters Hylkema

Geboren 19 mei 1833 te Hemelumer Oldeferd.
Overleden 1916.

dochter van V-AJ. Pieter Rimmers Hylkema

 


huwelijk
9 feb 1857
te Gaasterland
  Foto.
Johannes Gerrits Westendorp

 
Geboren 20 mrt 1829 te Gaasterland.
 
zoon van Gerrit Johannes Westendorp en Ath Berends van der Hoff
 Kinderen:
 1. Aat Johannes Westendorp (1858-1916) (zie VII-AZ)
 2. Elisabeth Johannes Westendorp (1859-?) (zie VII-BA)
 3. Gerrit Johannes Westendorp (1861-?) (zie VII-BB)
 4. Petrus Johannes Westendorp (1862-?) (zie VII-BC)
 5. Renske Johannes Westendorp (1864-1865)

VI - AH.
Gooikje Pieters Hylkema

Geboren 16 jun 1838 te Hemelumer Oldeferd.
Overleden 22 feb 1893 te Rijs.

dochter van V-AJ. Pieter Rimmers Hylkema

 


huwelijk
27 mei 1863
te Gaasterland
 
Auke Martens Sonsma

 

Overleden 30 okt 1894 te Rijs.
 
zoon van Marten Aukes Sonsma en Antje Josephs Zalmstra
 Kind:

     Elisabeth Sonsma (zie VII-BD)
 


VI - AI.
Douwe Klazes Hollander
kleermaker

Geboren 1 jan 1843 te Bolsward.
Overleden 25 mei 1884 te Bolsward.

zoon van V-AK. Nicolaas Douwes Hollander

 


huwelijk
23 mei 1869
te Workum
  Foto.
Anke Symonsma

zonder beroep

 
Geboren 9 jan 1847 te Workum.
Overleden 2 jun 1882 te Bolsward.
 
dochter van Otte Johannes Symonsma en Sietske Jottjes de Wolf
 Kinderen:
 1. Dora Hollander (1870-1917)
 2. Klaas Hollander (1871-?) (zie VII-BE)
 3. Otte Hollander (1873-1947)
 4. Sijtske Hollander (1875-?)
 5. Johannes Hollander (1877-1920)
 6. Hendrikus Hollander (1880-1961)