Generatie VII
In deze generatie zijn 103 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1846 en 1946. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (65x), Workum (45x), Wymbritseradeel (34x), Gaasterland (26x), Sint Nicolaasga (20x), Westhem (17x), Lutkewierum (11x), Amsterdam (10x), Hemelumer Oldeferd (10x), Sneek (9x), Wommels (9x), Culemborg (9x), Rauwerderhem (8x), Doniawerstal (8x), Bakhuizen (7x), Leeuwarden (7x), Greonterp (6x), Mirns en Bakhuizen (6x), Irnsum (6x), Joure (6x), Heeg (6x), Ruigahuizen (6x), Harich (5x), Nijhuizum (5x), Oss (5x), Teroele (5x), Haskerland (4x), Oudega - Wymbr. (4x), Mirns (3x), Groningen (3x), Doniaga (3x), Koudum (3x), Raalte (3x), Schaesberg (3x), Buffalo (Erie New York) (3x), Blauwhuis (3x), East Aurora (Erie (New York)) (2x), Hennaarderadeel (2x), Utrecht (2x), Hieslum (2x), Wonseradeel (2x), Oudemirdum (2x), Almelo - Stad (2x), It Heidenskip (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Schoten (2x), Makkum (2x), Oldeouwer, Burgwerd, Sloten - Frl., Dronrijp, Balk, Wolsumerketting, Altenessen - Dld., Wolsum, Idzega, Enschede, Hidaard, gem. Hennaarderadeel, gem. Rauwerderhem, Nijega - Hem. Old., Jutrijp, Harlingen, Hartwerd, Heerlen, Huizum, Hengelo en Oldeholtpade. Er zijn momenteel nog 58 van de 420 kinderen in leven.

 


VII - A.
Sytze Jetzes Dijkstra

Geboren 24 jun 1812 te Westhem.
Overleden 5 apr 1875 te Blauwhuis.

zoon van VI-A. Teetske Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
5 mei 1837
te Wymbritseradeel
 
Hittje Pieters Bleeker

 
Geboren 20 mei 1814 te Sneek.
 
dochter van Pieter Jans Bleeker en Trijntje Jans de Boer
 Kinderen:
 1. Taeke Sietzes Dijkstra (1846-1927)
 2. Catharina Sietzes Dijkstra (1851-1884) (zie VIII-A)

VII - B.
Rintje Jetzes Dijkstra

Geboren 23 mei 1816 te Nijland - Súdwest Fryslân.

zoon van VI-A. Teetske Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
3 mei 1851
te Baarderadeel
 
Yfke Siebrens Ydema

 
Geboren 30 okt 1824 te Wymbritseradeel.
 
dochter van Sybren Klazes Ydema en Doetje Ypes
 Kind:

     Siebren Rintjes Dijkstra (1866-1956)
 


VII - C.
Johannes Jetzes Dijkstra
zonder beroep

Geboren 31 mei 1818 te Westhem.
Overleden < 10 mei 1879.

zoon van VI-A. Teetske Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
29 mei 1841
te Wymbritseradeel
 
Antje Sjuwkes Lolkema

van boerenbedrijf

 
Geboren 5 feb 1818 te Oudega - Wymbr..
Overleden < 10 mei 1879.
 
dochter van Sjieuke Lolkes Lolkema en Jantje Klazes Altena
 Kind:

     Rintje Dijkstra (±1855-?) (zie VIII-B)
 


VII - D.
Rintje Ypkes Ketelaar

Geboren ±1823 te Hieslum.

zoon van VI-B. Ypke Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
20 okt 1847
te Workum
 
Marijke Louws Bergsma

 
Geboren ±1828 te Makkum.
 
dochter van Louw Yedes Bergsma en Riemke Jans de Vries
 Kind:

     Ypke Rintjes Ketelaar (±1855-?) (zie VIII-C)
 


VII - E.
Rintje Lieuwes Ketelaar

Geboren 1822 te Workum.

zoon van VI-C. Lieuwe Rintjes Ketelaar

 


kerkelijk huwelijk
6 mei 1848
 
Jantje Dirks van der Werf

 
Geboren 16 apr 1824 te Longerhouw.
Overleden 13 apr 1898 te Bolsward.
 
dochter van Dirk Sibles van der Werf en Petronella Fongers Huitema
 Kinderen:
 1. Duttje Ketelaar (1858-?)
 2. Pietje Ketelaar (1859-?)

VII - F.
Dominicus Lieuwes Ketelaar
boer

Geboren ±1837.
Overleden < 12 mei 1922.

zoon van VI-C. Lieuwe Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
1 jun 1862
te Workum
 
Grietje Gerkes Kolweijer

 

Overleden < 6 mei 1882.

huwelijk
6 mei 1882
te Wonseradeel
  zie - .
Anskje Ruurds de Jong

zonder beroep

 
Geboren 5 jul 1834 te Tjerkwerd.
Overleden 12 mei 1922 te Workum.

dochter van V-V. Ruurd Hommes de Jong

 Kind:

     Gerke Douwes Ketelaar (1863-1942) (zie VIII-D)
 


VII - G.
Lieuwe Lieuwes Ketelaar

Geboren 5 nov 1839 te Workum.
Overleden 23 mrt 1916 te Wymbritseradeel.

zoon van VI-C. Lieuwe Rintjes Ketelaar

 


huwelijk
8 mei 1864
te Workum
 
Tjitske Sijtzes Dijkstra

boerin

 
Geboren 12 mrt 1840 te Workum.
Overleden 8 sep 1891 te Nijega - Hem. Old..
 
dochter van Sijtze Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veldman

huwelijk
19 nov 1892
te Wymbritseradeel
 
Gatske Sjoerds Pietersma

 
Geboren 16 jan 1851 te Wolsum.
Overleden 23 aug 1921 te Wymbritseradeel.
 
dochter van Sjoerd Sjerps Pietersma en Lijsbeth Gerrits Flapper
 Kind:

     Maria Lieuwes Ketelaar (1865-1934)
 


VII - H.
Jeltje Lieuwes Hoekstra

Geboren ±1831 te Abbega.

dochter van VI-D. Reino Johannes van der Meulen

 


huwelijk
28 mei 1851
te Workum
  zie V - P.
Eelke Tjittes de Jong

 
Geboren ±1816 te Workum.

zoon van IV-O. Tjitte Eelkes de Jong

 Kinderen:
 1. Reinskjen de Jong (1853-<1914) (zie VI-P)
 2. Eelke de Jong (±1870-?) (zie VI-O)

VII - I.
Yette Symens Flapper
boerenknecht

Geboren 19 jul 1835 te Burgwerd.
Overleden 2 mei 1901 te Sneek.

zoon van VI-E. Tjitske Johannes van der Meulen

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wonseradeel
 
Anna Tjebbes Witteveen

 
Geboren 1 nov 1842 te Hieslum.
Overleden 16 aug 1920 te Sneek.
 
dochter van Tjebbe Josephus Witteveen en Trijntje Thomas Symonsma
 Kinderen:
 1. Siemon Yettes Flapper (1864-1928) (zie VIII-E)
 2. doodgeboren zoon Flapper (1866-?)
 3. Tjebbe Flapper (1868-1868)
 4. Tjebbe Flapper (1869-1949) (zie VIII-F)

VII - J.
Baukjen Dooper

Geboren 31 aug 1864 te Balk.
Overleden 25 nov 1933 te Balk.

dochter van VI-F. Luitje Sybrens Dooper

 


huwelijk
11 mei 1893
te Gaasterland
  Foto.
Maurens Veltman

 
Geboren 4 sep 1865 te Stavoren.
Overleden 7 dec 1945 te Balk.
 
zoon van Obe Douwes Veltman en Jetske Flapper
 Kinderen:
 1. Obe Veltman (1894-?)
 2. Luitjen Veltman (1897-?)
 3. Douwe Veltman (1901-?)
 4. Siebrand Veltman (1905-?)

VII - K.
Johannes Dooper

Geboren 5 nov 1874 te Balk.
Overleden 8 mei 1955 te Bolsward.

zoon van VI-F. Luitje Sybrens Dooper

 


huwelijk
30 apr 1908
te Menaldumadeel
 
Pietje Jorna

 
Geboren 14 jun 1882 te Grouw.
Overleden 27 nov 1956 te Sneek.
 
dochter van Franciscus Johannes Jorna (Frans) en Minke Meintes Boersma
 Kind:

     Franciscus Dooper (1913-1997)
 


VII - L.
Cornelis Witteveen

Geboren 13 mei 1863 te Snikzwaag.
Overleden 27 okt 1941 te Bakhuizen.

zoon van VI-G. Holkjen Siebrens Dooper

 


huwelijk
1 mei 1885
te Gaasterland
 
Joukje Zalmstra

 
Geboren 21 okt 1857 te Gaasterland.
Overleden 15 jun 1921 te Bakhuizen.
 
dochter van Jacob Jozefs Zalmstra en Elske Lammerts de Jong
 Kinderen:
 1. Elske Witteveen (1886-1966)
 2. Meindert Witteveen (1887-1969)
 3. Jacob Witteveen (1888-1981) (zie VIII-G)
 4. Jan Witteveen (1891-?)
 5. Jan Witteveen (1893-1937)
 6. Bouke Witteveen (1895-1986)
 7. Holkje Witteveen (1897-1984)
 8. Boukje Witteveen (1899-1992)

VII - M.
Korneliske Meinderts Witteveen

Geboren 2 sep 1864 te Snikzwaag.
Overleden 10 nov 1930 te Teroele.

dochter van VI-G. Holkjen Siebrens Dooper

 


huwelijk
8 mei 1885
te Doniawerstal
 
Wiebe Ynzes Leenstra

 
Geboren 19 jun 1857 te Sint Nicolaasga.
Overleden 29 mrt 1943 te Teroele.
 
zoon van Ynze Sietses Leenstra en Geeske Wiebes Rypkema
 Kinderen:
 1. Ynze Leenstra (1886-1960) (zie VIII-H)
 2. Geeske Leenstra (1889-1970)
 3. Holkje Leenstra (1890-1988)
 4. Meindert Leenstra (1892-1952)
 5. Reinske Leenstra (1894-1975)
 6. Klaas Leenstra (1895-1969)
 7. Jan Leenstra (1897-1973)
 8. Kornelis Leenstra (1899-1978)
 9. Wijntje Leenstra (1901-1964)
 10. Baukje Leenstra (1903-1995)

VII - N.
Meindert de Boer

Geboren 25 mrt 1878 te Tjerkgaast.
Overleden 16 dec 1944 te Koudum.

zoon van VI-G. Holkjen Siebrens Dooper

 


huwelijk
22 mei 1919
te Castricum
  Foto.
Anna Elisabeth Smit

 
Geboren 11 jan 1884 te Wijk aan Zee en Duin.
Overleden 23 okt 1963 te Teroele.
 
dochter van Willem Smit en Hendrika Johanna Pirovana
 Kind:

     Hendrika Hillegonda de Boer (1921-1921)
 


VII - O.
Jitske Gerbens Pietersma

Geboren 6 apr 1842 te Tjerkwerd.
Overleden 27 apr 1917 te Bolsward.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 


huwelijk
11 mei 1861
te Wonseradeel
 
Gerben Tjeerds Bruinsma

 
Geboren 30 apr 1836 te Witmarsum.
Overleden 16 jul 1861 te Wonseradeel.
 
zoon van Tjeerd Jans Bruinsma en Hiske Cornelis Reen

huwelijk
1 mei 1864
te Bolsward
 
Wilhelmus Jacobs van den Oever (Willem)

 
Geboren 7 nov 1831 te Bolsward.
Overleden 5 feb 1889 te Bolsward.
 
zoon van Jacob Bouwes van den Oever en Akke Hayes van der Werf (Agatha)
 Kinderen:
 1. Gerben Gerbens Bruinsma (1862-?)
   
 2. Agatha van den Oever (1865-1942)
 3. Jacobus van den Oever (1866-?)
 4. Anna van den Oever (1867-?)
 5. Baukje van den Oever (1868-1868)
 6. Baukje van den Oever (1869-1936)
 7. Jacobus Wilhelmus van den Oever (1871-1872)
 8. Sjieuwke van den Oever (1873-1873)
 9. Jacob Willems van den Oever (1874-1914)
 10. Sjieuwke Willems van den Oever (1875-1875)
 11. Ytsje Willems van den Oever (1878-1935)
 12. Germina van den Oever (1880-1964)

VII - P.
Hinke Gerbens Pietersma

Geboren 5 jun 1843 te Tjerkwerd.
Overleden 7 sep 1906 te Workum.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 


huwelijk
3 mei 1862
te Wonseradeel
 
Jelle Willems Asma

veearts

 
Geboren 1 dec 1832 te Koudum.
Overleden 5 jun 1921 te Workum.
 
zoon van Willem Namles Asma en Sibbeltje Mattheus van der Werf
 Kind:

     Sibbeltje Asma
 


VII - Q.
Sjieuwke Gerbens Pietersma
zonder beroep

Geboren 3 mei 1845 te Tjerkwerd.
Overleden 11 jul 1871 te Bolsward.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 


huwelijk
10 mei 1868
te Bolsward
  Foto.
Yette Johannes Flapper

arbeider

 
Geboren 30 sep 1838 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 21 mrt 1914 te Oudega - Wymbr..
 
zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer
 Kind:

     Johannes Yettes Flapper (1870-1871)
 


VII - R.
Antje Gerbens Pietersma
zonder beroep

Geboren 9 apr 1849 te Tjerkwerd.
Overleden 22 apr 1906 te Leeuwarden.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 


huwelijk
12 mei 1870
te Bolsward
  Foto.
Michael Johannes Flapper

koemelker

 
Geboren 26 feb 1847 te Workum.
Overleden 24 jun 1881 te Bolsward.
 
zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer
 Kinderen:
 1. Gerben Flapper (1871-1931) (zie VIII-I)
 2. Johannes Flapper (1878-1947) (zie VIII-J)
 3. Teetske Flapper (1873-1908) (zie VIII-K)
 4. Akke Flapper (1875-1878)

VII - S.
Dutje Gerbens Pietersma

Geboren 21 feb 1853 te Tjerkwerd.
Overleden 12 aug 1925 te Bolsward.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 


huwelijk
10 mei 1874
te Bolsward
 
Sjoerd Sjoerds van der Wey

timmerman

 
Geboren 2 apr 1843 te Bolsward.
Begraven te Blauwhuis.
 
zoon van Sjoerd Pieters van der Wey en Anna Sjoerds Palstra
 Kind:

     Akke van der Weij (1881-?)
 


VII - T.
Trijntje Gerbens Pietersma

Geboren 4 jan 1859 te Tjerkwerd.
Overleden 10 sep 1919 te Bolsward.

dochter van VI-H. Gerben Sjieuwkes Pietersma

 
 
Johannes Pieters Engwerda

 
Geboren 26 apr 1853 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 30 sep 1935 te Bolsward.
 
zoon van Pieter Harmens Engwerda en Geertje Sjoerds van der Werf
 Kind:

     Akke Engwerda (1883-1909) (zie VIII-L)
 


VII - U.
Riemke Martens Bekema

Geboren 12 aug 1873 te Workum.
Overleden 6 jun 1944 te Sneek.

dochter van VI-I. Trijntje Ruurds Huitema
en VI-AW. Marten Tjeerds Bekema

 


huwelijk
16 mei 1896
te Workum
 
Sjouke Sybrandy

 
Geboren 2 jan 1871 te Wijtgaard.
Overleden 1 apr 1944 te Bolsward.
 
zoon van Pieter Idses Sybrandy en Jacoba Sjoukes Dijkstra
 Kinderen:
 1. Petrus Sijbrandij (1897-?)
 2. Marten Sijbrandij (1899-?)
 3. Theodorus Sijbrandij (1900-?)
 4. Catharina Sijbrandij (1901-1902)

VII - V.
Grietje Bekema

Geboren 17 jul 1877 te Workum.
Overleden 19 feb 1940 te Sneek.

dochter van VI-I. Trijntje Ruurds Huitema
en VI-AW. Marten Tjeerds Bekema

 


huwelijk
14 mei 1904
te Workum
 
Foppe de Vries

 
Geboren 30 aug 1874 te Workum.
Overleden 21 jan 1953 te Workum.
 
zoon van Marten Klazes de Vries en Antje Huisman
 Kind:

     Ruurd de Vries (1912-1975)
 


VII - W.
Pietje de Lange

Geboren 16 apr 1865 te Molkwerum.
Overleden 17 feb 1946 te Bolsward.

dochter van VI-M. Geertje Foekes de Wolf

 


huwelijk
26 mei 1888
te Wymbritseradeel
  zie VI - BO.
Lieuwe Ruurds Bekema

timmermansknecht

 
Geboren 7 jul 1864 te Woudsend.
Overleden 11 dec 1941 te Bolsward.

zoon van V-CB. Ruurd Rijkes Bekema

 Kinderen:
 1. Grietje Lieuwes Bekema (1889-1985) (zie VII-CT)
 2. Johannes Lieuwes Bekema (1890-1983) (zie VII-CU)
 3. Ruurd Lieuwes Bekema (1893-1980) (zie VII-CV)
 4. Cornelis Lieuwes Bekema (1894-1985) (zie VII-CW)
 5. Lijkele Lieuwes Bekema (1896-1988)
 6. Wopke Lieuwes Bekema (1898-1999) (zie VII-CX)
 7. Geertruida Maria Bekema (1902-?)

VII - X.
Lykle de Lange

Geboren 30 sep 1869 te Molkwerum.
Overleden 14 mei 1930 te Sint Nicolaasga.

zoon van VI-M. Geertje Foekes de Wolf

 


huwelijk
3 mei 1895
te Hemelumer Oldeferd
 
Maria Pieters Witteveen

 
Geboren 1 mrt 1866 te Akmarijp.
Overleden 21 jul 1901 te Sint Nicolaasga.
 
dochter van Pieter Jozefs Witteveen en Elisabeth Landman

huwelijk
23 mei 1902
te Hemelumer Oldeferd
 
Beitske Walta

 
Geboren 8 jun 1864 te Workum.
Overleden 15 nov 1940 te Sint Nicolaasga.
 
dochter van Rein Douwes Walta en Trijntje Johannes Hettinga
 Kinderen:
 1. Geertruida de Lange (1896-1912)
 2. Pieter de Lange (1898-1990)
 3. Elisabeth de Lange (1900-1990)

VII - Y.
Joeke de Lange

Geboren 26 apr 1878 te Koudum.
Overleden 13 aug 1963 te Koudum.

zoon van VI-M. Geertje Foekes de Wolf

 


huwelijk
28 jul 1905
te Hemelumer Oldeferd
  Foto.
Willemke Vogelzang

 
Geboren 20 jun 1881 te Laaxum.
Overleden 8 aug 1951 te Koudum.
 
dochter van Auke Johannes Vogelzang en Froukje Gerlofs de Vries
 Kinderen:
 1. Gerlof de Lange (1914-1938)
 2. Auke de Lange (1909-1980)

VII - Z.
Maria Juliana de Jong

Geboren 15 mrt 1896 te Workum.
Overleden 10 jul 1976 te Sneek.

dochter van VI-O. Eelke de Jong

 


huwelijk
8 mei 1920
te Bolsward
  zie VII - CX. zie - .
Wopke Lieuwes Bekema

 
Geboren 23 jan 1898 te Westhem.
Overleden 9 aug 1999 te Bolsward.

zoon van VII-W. Pietje de Lange

 Kinderen:
 1. Leonardus Eelke Bekema (Leo) (1921-<2014)
 2. Eelke Johannes Bekema (Ele) (1922-2006)
 3. Johannes Theodorus Bekema (Johan) (1924-2001) (zie VIII-M)
 4. Theodorus Rudolf Bekema (Theo) (1925-2003)
 5. Petronella Margaretha Bekema (Nellie) (1927-2014)
 6. Franciscus Eelke Bekema (Frans) (1928-1985) (zie VIII-N)
 7. Margaretha Geertruida Bekema (Griet) (1930-2008)
 8. N.N.
 9. N.N. (zie VIII-O)
 10. N.N.
 11. N.N.

VII - AA.
Juliana Theodora de Jong

Geboren 20 okt 1897 te Workum.
Overleden 25 apr 1973 te Bolsward.

dochter van VI-O. Eelke de Jong

 


huwelijk
19 mei 1926
te Bolsward
  zie VII - CW. zie - .
Cornelis Lieuwes Bekema

 
Geboren 27 apr 1894 te Westhem.
Overleden 29 aug 1985 te Bolsward.

zoon van VII-W. Pietje de Lange

 Kind:

     N.N.
 


VII - AB.
Tjitte Gerben Symonsma

Geboren 8 dec 1886 te Workum.

zoon van VI-P. Reinskjen de Jong

 


huwelijk
17 jul 1908
te Workum
 
Lieuwkje Brouwer

 
 Kind:

     Sebastiana Symonsma (1909-2002) (zie VIII-P)
 


VII - AC.
Tjitske Symonsma

Geboren 24 sep 1890.
Overleden 19 nov 1967 te Buffalo (Erie New York).

dochter van VI-P. Reinskjen de Jong

 
 
Berend van der Werf

 
Geboren 18 sep 1884 te Bakhuizen.
Overleden ±1925 te Buffalo (Erie New York).
 
zoon van Frans Johannes van der Werf en Durkje Hanzes Nagelhout
 Kinderen:
 1. Francis B Werf (?-1959)
 2. George J Vanderwerf (1917-1990) (zie VIII-Q)

VII - AD.
Lieuwe Symonsma

Geboren 29 mei 1893 te Workum.
Overleden 18 jun 1932 te Buffalo (Erie New York).

zoon van VI-P. Reinskjen de Jong

 
 
Jantsje Nagelhout

 
Geboren 17 mei 1891 te Mirns en Bakhuizen.
Overleden 18 apr 1932 te Buffalo (Erie New York).
 
dochter van Fimme Nagelhout en Jeltje Annes Coldewaaijer
 Kinderen:
 1. Julia Regina Simons (1918-1993)
 2. Regina Simons (1919-1999)
 3. George Francis Simons (1921-1973)
 4. Henrietta T Simons (1922-1999)
 5. Vincent Joseph Simons (1924-1930)
 6. N.N.
 7. N.N.

VII - AE.
Anna de Jong

Geboren 27 okt 1895 te 't Heidenskip.
Overleden 18 nov 1971 te Bolsward.

dochter van VI-Q. Eelke de Jong

 


huwelijk
5 mei 1926
te Bolsward
 
Pieter Terpstra

 
Geboren 12 apr 1899 te Wommels.
Overleden 3 okt 1980 te Bolsward.
 
zoon van Wiebe Terpstra en Trijntje Reins Kamstra
 Kinderen:
 1. N.N. (zie VIII-R)
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N. (zie VIII-S)
 7. N.N.
 8. N.N.
 9. N.N.

VII - AF.
Eelke de Jong

Geboren 23 sep 1849 te Workum.

zoon van VI-S. Homme Eelkes de Jong

 


huwelijk
10 mei 1879
te Wymbritseradeel
 
Sytske Jansen

 
Geboren ±1856 te Tirns.
 
dochter van Tjalling Sakes Jansen en Geertje Sjoerds van der Weide
 Kind:

     Watze de Jong (1900-1981)
 


VII - AG.
Tjitte Jans Landman

zoon van VI-T. Mayke Folkerts Wagenaar

 


huwelijk
13 mei 1876
te Wymbritseradeel
 
Gatske Sjoerds Pietersma

 
Geboren 16 jan 1851 te Wolsum.
Overleden 23 aug 1921 te Wymbritseradeel.
 
dochter van Sjoerd Sjerps Pietersma en Lijsbeth Gerrits Flapper
 Kinderen:
 1. Jan Tjittes Landman (1877-1964)
 2. Lijsbeth Tjittes Landman (1879-?)
 3. Sjoerd Tjittes Landman (1880-1957)
 4. Folkert Tjittes Landman (1882-?)

VII - AH.
Albertje Kooiker

dochter van VI-U. Akke Alberts Hooijenga

 


huwelijk
11 mei 1890
te Gaasterland
  zie VII - AY.
Rintje Hylkema

 

zoon van VI-AD. Rimmer Lolles Hylkema

 Kind:

     Wiebe Hylkema (1901-1979)
 


VII - AI.
Jantje Kooiker

Geboren 28 aug 1850 te Wijckel.
Overleden 1 apr 1919 te Nijega - Hem. Old..

dochter van VI-U. Akke Alberts Hooijenga

 


huwelijk
15 mei 1875
te Hemelumer Oldeferd
  zie VI - AN. Foto.
Obe Willems Schaper

arbeider

 
Geboren 6 sep 1841 te Oudega - Hem. Old..
Overleden 11 nov 1929 te Nijega - Hem. Old..

zoon van V-AS. Jantje Obbes Bosman

 Kinderen:
 1. Jantje Schaper (1876-1961)
 2. Wiebe Schaper (1877-?)
 3. Akke Schaper (1879-1882)
 4. Willem Schaper (1880-1882)
 5. Willem Schaper (1883-?)
 6. Harmen Schaper (1886-?)
 7. Jan Schaper (1888-?)
 8. Akke Schaper (1892-1920)
 9. Obe Schaper (1895-1960) (zie VII-BI)