Jurjen Hessels Booi (1827-1830)  

zoon van Hessel Tjallings Booi en Grietje Jurjens Hofman

Vermeldingen

  • Jurjen Booi is geboren op 23 december 1827 te Leeuwarden.
  • Jurjen Booi is overleden op 12 maart 1830 te Leeuwarden.

 

Copyright © 2014, Sietze Elsinga