Tjalling Hessels Booij (1813-1814)  

zoon van Hessel Tjallings Booi en Grietje Jurjens Hofman

Vermeldingen

  • Tjalling Booy is geboren op 25 mei 1813 te Leeuwarden.
  • is gedoopt op 16 juni 1813 te Leeuwarden.
  • Tjalling Hessels Booy is overleden op 16 juli 1814 te Leeuwarden.

 

Copyright © 2014, Sietze Elsinga