Naams aanname

Naams aanname

Diverse personen hebben rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga aangenomen.

De personen waarvan dit bekend is zijn hieronder vermeld.
Daarbij is zoveel mogelijk de naam vermeld, zoals die in de registers voorkwam.
Het betreft hoofdzakelijk personen uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Via de links kunnen de nakomelingen en/of voorouders van die personen worden bekeken.
Personen die rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga zijn gaan gebruiken, maar die (nog) niet in de registers van naamsaanname zijn gevonden, kunnen worden bekeken via de keuze “Woonplaats”.

Via de pagina Haza overzichten kan ook in het register van familienamen in de gehele database worden gezocht.

Aaltje Roelofs Albert Folkerts Albert Minnes Andries Riekles Anne Freerks
Anne Rommerts Antje Sjoerds Arjen Pieters Ate Watzes Bartle Jacobs
Bauke Jacobs Bauke Willems Baukje Alles Bouke Johannes Bouwe Ynzes
Cornelis Rinses Dirk Andries Dirk Daniels Dirk Phylippes Douwe Gerbens
Egbert Geerts Fetze Jacobs Foeke Pieters Folkert Allerts Folkert Sjoerds
Fonger Sybrens Frans Martens Gatze Tjerks Geert Dirks Gerlof Theunis
Gerrit Ballings Gerrit Joekes Gerrit Sjoerds Hans Pieters Harm Wates
Harmen Eiberts Harnd Leenderts Heert Jans Hendrik Geerts Hendrik Karsten
Hendrik Klases (Idsegahuizen) Hendrik Klasen (Sonnega) Hendrik Lucas Hendrik Thyssens (zijn weduwe) Hotse Sjoerds
Iemke (Jimke) Roelofs Jacob Petrus Jan Folkerts Jan Gerrits Jelle Rommerts
Jan Sybes Jeltje Alles Jochum Doedes Jochum Kornelis Johannes Ballings
Johannes Heeres Johannes Lucas Karste Hendriks Klaas Gerrits Klaas Idzerds
Klaas Jans Klaas Lamberts Klaas Lucas Klaas Sjoukes Kornelis Eelzes
Lambert Klasen Lammert Klazis Lammert Lykles Lammert Theunis Luitzen Gerrits
Lucas Jans Marten Jacobs Oene Jelles Otte Scheltes Pieter Alberts
Pieter Gosses Pieter Pieters (Garijp) Pieter Pieters (Burum) Popke Jacobs Pyter Gerrits
Rein Wijbrens Reinder Jelles Reinder Lammerts Rinse Wiebes Roelof Jans
Roelof Lammerts Sake Sijbes Sape Metskes Sible Harings Siemon Rientses
Sijbe Folkes Sijmen Jelles Sijtse Gerrits (eigen lijn) Sipke Rienks Tjeerd Gerrits
Tjomme Lykles

(de voogd van zijn kinderen)

Trijntje Fokkes (wed. Tjomme Lykles) Ulbe Clases Wate Harmens Wybe Philippes
Willem Willems Yme Jans Yttje Pieters