Generatie V
In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 122 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1765 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Blauwhuis (15x), Tzum (12x), Tjerkwerd (10x), Bolsward (9x), Hartwerd (8x), Wolsum (6x), Heide onder Sint Nicolaasga (6x), Hitzum (5x), Franeker (5x), Oosterend - Hennaarderadeel (5x), Heeg (4x), Burgwerd (4x), Witmarsum (4x), Oudega (4x), Edens (2x), Greonterp (2x), Tritsum (2x), Warns (2x), Langweer, Hidaard, Baburen, Kubaard, Wonseradeel, Nijland - Súdwest Fryslân, onder Tjerkwerd, Parrega en Jouswerd.

 


V - A.
Aatje Ietes

Gedoopt 20 jun 1756 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden 16 jun 1789 te Warns.

dochter van IV-A. Ytte Ynnes

 


huwelijk
2 okt 1785
te Warns
 
Harmen Lammerts

boer

 
Geboren 26 nov 1756 te Oudemirdum.
Overleden 11 nov 1795 te Warns.
 
zoon van Lammert Beerends en Geertje Reins
 Kinderen:
 1. Itte Harmens Roodhof (1786-?) (zie VI-A)
 2. Lammert Harmens Roodhof (1787-1837) (zie VI-B)

V - B.
Inne Pieters Swaga
boer

Geboren 20 nov 1767 te Doniaga.
Overleden 18 jul 1822 te Doniaga.

zoon van IV-B. Grietje Ynnes

 


kerkelijk huwelijk
28 jun 1795
te Rotsterhaule
 
Popkjen Gosses van der Heide

boerin

 
Geboren 12 aug 1773 te Legemeer.
Overleden 7 aug 1840 te Lemmer.
 
dochter van Gosse Ides en Inske Siebes
 Kinderen:
 1. Pieter Ennes (1796-?)
 2. Pieter Innes Swaga (1800-?)
 3. Ynske Innes Swaga (1803-1824)
 4. Gosse Innes Swaga (1804-?)
 5. Grietje Innes Swaga (1807-?)
 6. Lolke Innes Swaga (1809-1884)
 7. Saakje Innes Swaga (1813-?)

V - C.
Sytske Pieters Zwaga

Gedoopt 14 dec 1776 te Heide onder Sint Nicolaasga.
wonende te Joure

dochter van IV-B. Grietje Ynnes

 
 
Douwe Popkes van Aalzum

bakker

 
 Kinderen:
 1. Popke Douwes van Aalzum (?-1851) (zie VI-C)
 2. Pieter Douwes van Aalzum
 3. Anne Douwes van Aalzum
 4. Meindert Douwes van Aalzum
 5. Ytje Douwes van Aalzum
 6. Sjoerd Douwes van Aalzum (±1818-1839)

V - D.
Waltje Yettes Flapper
zonder beroep

Geboren 30 nov 1745 te Abbega.
Overleden 22 jan 1834 te Greonterp.

dochter van IV-C. Iete Dirks

 


huwelijk
1 jan 1765
te Westhem
 
Klaas Dooitses Ydema

boer

 
Geboren 5 dec 1738 te Greonterp.
Overleden 14 jan 1823 te Greonterp.
 
zoon van Douwe Klazes en Lutske Fekkes
 Kinderen:
 1. Dooitse Klazes Ydema (1765-1831) (zie VI-D)
 2. Marijke Klazes Yedema (1768-1844) (zie VI-E)
 3. Yte Klazes (1773-?)
 4. Wypke Klazes Ydema (1776-<1834) (zie VI-F)
 5. Sybren Klazes Ydema (1778-1847) (zie VI-G)
 6. Lutske Klazes Ydema (1781-<1849) (zie VI-H)

 
Foto.

V - E.
Dirk Yetes Flapper

Gedoopt 19 okt 1747 te Blauwhuis.
Overleden 29 jul 1821 te Abbega.

zoon van IV-C. Iete Dirks

 


huwelijk
22 mei 1786
te Sandfirden
 
Saske Pieters

 
Geboren 30 jan 1762 te Menaldum.
Overleden 19 mei 1790 te Wolsum.
 
dochter van Pieter Alles en Iemkje Baukes
 Kinderen:
 1. Jytte Durks (1787-?)
 2. Yette Dirks Flapper (1788-1847) (zie VI-I)

V - F.
Fokke Ytes Flapper

Geboren 16 dec 1749 te Oosthem.
Overleden 24 apr 1812 te Bolsward.

zoon van IV-C. Iete Dirks

 


huwelijk
24 mei 1786
te Bolsward
 
Stijntje Melis

zonder beroep

 
Gedoopt 3 mrt 1763 te Bolsward.
Overleden 17 apr 1827 te Westhem.
 
dochter van Melis Hielkes en Akke Teekeles
 Kinderen:
 1. Akke Fokkes Flapper (1787-1837) (zie VI-J)
 2. Marijke Fokkes Flapper (1788-1858) (zie VI-K)
 3. Meike Fokkes Flapper (1790-1875) (zie VI-L)
 4. Hiske Fokkes Flapper (1792-1869) (zie VI-M)
 5. Ytte Fokkes Flapper (1793-1844) (zie VI-N)
 6. Taetske Fokkes Flapper (1797-1858) (zie VI-O)
 7. Melis Fokkes Flapper (1800-1848)
 8. Pieter Fokkes Flapper (1803-1844)
 9. Reijer Fokkes Flapper (1805-1849) (zie VI-P)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

V - G.
Jacob Ietes Flapper
boer

Geboren 10 apr 1752 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden 15 jun 1818 te Abbega.

zoon van IV-C. Iete Dirks

 


huwelijk
28 jul 1776
te Bolsward
 
Lijsbeth Gerrits Westendorp

 
Geboren 9 aug 1755 te Bolsward.
Overleden 28 nov 1814 te Westhem.
 
dochter van Gerrit Douwes en Gerbrich Hinnes
 Kinderen:
 1. Yette Jacobs Flapper (1777-1835) (zie VI-Q)
 2. Gerberig Jacobs Flapper (1779-1848) (zie VI-R)
 3. Gerrit Jacobs (1781-±1786)
 4. Marijke Jacobs Flapper (1783-1821) (zie VI-S)
 5. Meije Jacobs (1786-?)
 6. Matsen Jacobs Flapper (1789-1862) (zie VI-T)
 7. Gerrit Jacobs Flapper (1791-1873) (zie VI-U)
 8. Antie Jacobs (1794-?)
 9. Pietter Jacobs (1794-<1811)
 10. Antje Jacobs Flapper (1795-1819) (zie VI-V)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

V - H. Foto.
Douwe Ietes Flapper
boer

Geboren 29 apr 1755 te Bolsward.
Overleden 9 jan 1835 te Hartwerd.

zoon van IV-C. Iete Dirks

 


huwelijk
2 jun 1782
te Burgwerd
 
Antje Jans Teernstra

 
Geboren 7 nov 1760 te Burgwerd.
Overleden 3 apr 1791 te Hartwerd.
 
dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes

huwelijk
15 feb 1814
te Wonseradeel
 
Renske Maurens Rollema

boerin

 
Geboren 19 sep 1785 te Exmorra.
Overleden 18 jun 1876 te Bolsward.
 
dochter van Maurens Philippus en Jetske Klazes
 Kinderen:
 1. Yette Douwes Flapper (1783-1867) (zie VI-W)
 2. Jan Douwes (1785-?)
 3. Aaltje Douwes Flapper (1787-1814) (zie VI-X)
 4. Jan Douwes (1788-?)
 5. Reijer Douwes (1790-?)
   
 6. Mourens Douwes Flapper (1814-1826)
 7. Meye Douwes Flapper (1816-1888) (zie VI-Y)
 8. Marijke Douwes Flapper (1818-1900)
 9. Klaas Douwes Flapper (1820-1893) (zie VI-Z)
 10. Durk Douwes Flapper (1822-1859) (zie VI-AA)
 11. Jacob Douwes Flapper (1824-1910) (zie VI-AB)
 12. Jetske Flapper (1831-1921) (zie VI-AC)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

V - I.
Waltje Baukes

Gedoopt 17 mrt 1749 te Bolsward.
Overleden < 25 feb 1820.

dochter van IV-D. Bauke Dirks

 


huwelijk
4 jun 1772
te Hennaarderadeel
 
Pier Hendriks Hiemstra

 
Geboren 1741 te Ypecolsga.
Overleden 4 nov 1844 te Dronrijp.
 
zoon van Hendrik Piers en Yttje Symens
 Kinderen:
 1. Hendrik Piers Hiemstra (1773-1825) (zie VI-AD)
 2. Meynken Piers (1775-?)
 3. Bauke Piers Hiemstra (1778-1859) (zie VI-AE)
 4. Meyntje Piers (1780-<1782)
 5. Minke Piers Hiemstra (1782-1857) (zie VI-AF)
 6. Simon Piers (1785-<1786)
 7. Simon Piers (1786-<1790)
 8. Idje Piers (1788-<1844)
 9. Simon Piers (1790-<1844)

V - J.
Durk Boukes

Geboren 2 jul 1754 te Edens.
Overleden 14 mrt 1799 te Edens.

zoon van IV-D. Bauke Dirks

 


huwelijk
19 jun 1790
te Wonseradeel
 
Bottje Johannes de Boer

boerin

 
Geboren 18 jul 1765 te Tjerkwerd.
Overleden 18 jan 1841 te Wommels.
 
dochter van Johannes Jans de Boer en Fettje
 Kinderen:
 1. Minke Durks de Boer (1791-1859) (zie VI-AG)
 2. Bouke Durks (1793-?)
 3. Fetje Durks de Boer (1795-1835)
 4. Bauke Dirks de Boer (1798-1866) (zie VI-AH)

V - K.
Akke Baukes

Geboren 29 nov 1756 te Edens.
wonende te Sneek

dochter van IV-D. Bauke Dirks

 


huwelijk
23 mei 1787
te Hennaarderadeel
 
Douwe Douwis

 

huwelijk
24 mei 1801
te Nijland - Súdwest Fryslân
 
Pieter Jans

huisman (boer)

 
 Kind:

     Bouke Douwes (1790-?)
 


V - L.
Siebrig Baukes

Geboren 27 dec 1765 te Edens.
Overleden < 25 feb 1820.

dochter van IV-D. Bauke Dirks

 


huwelijk
15 mei 1791
te Edens
 
Minne Rientses Bosma

 
 Kinderen:
 1. Rients Minnes Bosma (zie VI-AI)
 2. Minke Minnes Bosma

V - M.
Siebren Baukes de Boer
huisman (boer)

Geboren 15 dec 1770 te Edens.
Overleden 16 feb 1849 te Bolsward.

zoon van IV-D. Bauke Dirks

 


huwelijk
4 nov 1795
te Hennaarderadeel
 
Johanna Klazes Hobma

 
Geboren 1774 te Kubaard.
Overleden 22 nov 1808 te Tjerkwerd.
 
dochter van Klaas Jans Hobbema en Trijntje Feddes Risselada

huwelijk
9 sep 1820
te Wonseradeel
 
Antje Joostes Huitema

zonder beroep

 
Gedoopt 18 aug 1795 te Heeg.
Overleden 20 apr 1876 te Bolsward.
 
dochter van Joost Pieters Huitema en Trijntje Rintjes
 Kinderen:
 1. Klaas Siebrens de Boer (1796-?)
 2. Bouke Siebrens de Boer (1799-?)
 3. Catharinus Siebrens de Boer (1802-1858) (zie VI-AJ)
 4. Minke Siebrens de Boer (1805-1834) (zie VI-AK)

V - N.
Waltje Simmes

Geboren 15 sep 1755 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 23 dec 1798 te Tjerkwerd.

dochter van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


huwelijk
30 okt 1779
te Wonseradeel
 
Douwe Sjoerds van der Werf

 
Geboren 16 jan 1751 te Exmorra.
Overleden 24 jan 1815 te Tjerkwerd.
 
zoon van Sjoerd Douwes en Liskjen Sibles
 Kinderen:
 1. Liskje Douwes van der Werf (1780-1851) (zie VI-AL)
 2. Stijntje Douwes van der Werf (1791-1848) (zie VI-AM)
 3. Sjoerd Douwes van der Werf (1782-1828) (zie VI-AN)
 4. Dirk Douwes (1784-?)
 5. Dirk Douwes van der Werf (1786-1800)
 6. Gatske Douwes van der Werf (1787-1849) (zie VI-AO)
 7. Grietje Douwes (1793-?)
 8. Simme Douwes van der Werf (1796-1869) (zie VI-AP)

V - O.
Klaas Simmes van der Meer
boer

Geboren 12 mei 1760 te Abbega.
wonende te Workum

zoon van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


huwelijk
5 jun 1785
te Hieslum
 
Trijntje Rommerts Ettema

 
Gedoopt 4 sep 1763 te Bolsward.
Overleden 10 jan 1823 te Workum.
 
dochter van Rommert Baukes en Beitske Meinderts
 Kinderen:
 1. Rommert Klazes (1786-<1790)
 2. Christina Klazes van der Meer (Stijntje) (1787-?)
 3. Gatske Klazes van der Meer (1789-1847) (zie VI-AQ)
 4. Rommert Klazes van der Meer (1790-1846)
 5. Simon Klazes van der Meer (1793-?) (zie VI-AR)
 6. Jan Klazes van der Meer (1795-1848)
 7. Beitske Klazes van der Meer (1798-1850)
 8. Waltje Klazes van der Meer (1801-1812)
 9. Martje Klazes (1804-?)
 10. Bauke Klazes van der Meer (1806-1880) (zie VI-AS)

 
Foto.

V - P.
Iete Simmes van der Meer
huisman (boer)

Geboren 21 okt 1763 te Abbega.
wonende te Oosterend - Hennaarderadeel

zoon van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


huwelijk
12 apr 1788
te Wonseradeel
 
Baukjen Jelles

 
Gedoopt 22 feb 1766 te Bolsward.
 
dochter van Jelle Sjoerds en Trijntje Jelles

huwelijk
24 okt 1818
te Hennaarderadeel
 
Reinske Liekeles

 
Geboren 6 jul 1778 te Winsum - Frl..
Overleden 3 mei 1847 te Wymbritseradeel.
 
dochter van Liekele Philippus en Meike Klases
 Kinderen:
 1. Simme Ytes van der Meer (1789-1833)
 2. Trijntje Ytes van der Meer (1790-1871)
 3. Gatske Ytes van der Meer (1792-1820) (zie VI-AT)
 4. Jeltje Ytes van der Meer (1795-1814)
 5. Theodorus Ietes (1797-?)
 6. Dirk Ytes van der Meer (1800-1872)

V - Q.
Obe Simmes van der Meer

Geboren 24 nov 1766 te Abbega.
Overleden 16 sep 1846 te Bolsward.

zoon van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


kerkelijk huwelijk
12 nov 1798
te Blauwhuis
 
Nieske Aukes

 
Geboren 1773.
Overleden 15 jan 1817 te Wonseradeel.
 Kinderen:
 1. Auke Obes van der Meer (1799-1874) (zie VI-AU)
 2. Simme Obes van der Meer (1801-1845) (zie VI-AV)
 3. Gatske Obes van der Meer (1802-1882) (zie VI-AW)
 4. Deurk Obes (1804-<1807)
 5. Durk Obes van der Meer (1807-1828)
 6. Hieke Obes van der Meer (1809-1893)
 7. Gosse Obes van der Meer (1816-?)

V - R.
Wijbren Simmes van der Meer
inlandse kramer

Geboren 5 okt 1771 te Abbega.
Overleden 28 feb 1838 te Bolsward.

zoon van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


kerkelijk huwelijk
23 mei 1802
te Bolsward
 
Lijsbeth Taekles

 
Geboren ±1775 te Hieslum.
Overleden 17 mei 1828 te Burgwerd.
 
dochter van Taekle Cornelis en Antje Gerrits Huiselaar
 Kinderen:
 1. Gatske Wijbrens van der Meer (1803-1891)
 2. Durk Wijbrens van der Meer (1805-?)
 3. Simme Wijbrens van der Meer (1805-1826)
 4. Antje Wijbrens (1807-?)
 5. Antje Wijbrens van der Meer (1810-1901) (zie VI-AX)
 6. Taekle Wijbrens van der Meer (1814-1859) (zie VI-AY)
 7. Marijke Wijbrens van der Meer (1816-?)
 8. Stijntje Wijbrens van der Meer (1819-1896)

V - S.
Sjieuwke Simmes van der Meer

Geboren 4 sep 1775 te Abbega.
Overleden 31 mei 1827 te Wommels.

zoon van IV-E. Simme Durks van der Meer

 


kerkelijk huwelijk
16 okt 1796
te Bolsward
 
Trientje Gerlofs Terpstra

arbeidster

 
Geboren 21 dec 1773 te Oosterend - Hennaard.
Overleden 12 jul 1849 te Wommels.
 
dochter van Gerlof Douwes Terpstra (Gellif) en Aafke Jans Teppema
 Kinderen:
 1. Gatske Sjoukes van der Meer (1797-1816)
 2. Gerlof Sjieuwkes van der Meer (1799-1848) (zie VI-AZ)
 3. Aafke Sjoukes van der Meer (1801-1879) (zie VI-BA)
 4. Waltje Sjoukes van der Meer (1802-1830) (zie VI-BB)
 5. Stientje Sjoukes van der Meer (1803-1872)
 6. Jeltje Sjoukes van der Meer (1805-?)
 7. Simme Sjoukes van der Meer (1807-1840) (zie VI-BC)
 8. Dirk Sjoukes van der Meer (1810-1868)
 9. Marijke Sjoukes van der Meer (1814-?)